Požární řád

  1. V celém prostoru chaty je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyhrazený prostor ve společenské místnosti.
  2. V celém prostoru chaty nesmí být skladována žádná hořlavá kapalina a látka mimo dříví do krbu.
  3. V celém prostoru chaty musí být udržován řádný pořádek a čistota, zejména musí vždy zůstat volné únikové cesty (chodby a schodiště).
  4. Je zakázáno zřizovat náhradní zdroj elektrického osvětlení a instalace jakýchkoli jiných tepelných spotřebičů.
  5. Každé poškození instalace je nutno hlásit bezodkladně majiteli objektu: 777819645, 602788776 nebo správci objektu: manželé Kocfeldovi 737100695.
  6. Opravovat elektrickou instalaci a zařízení při provozu je zakázáno.
  7. V objektu jsou rozmístěny 2ks ručních práškových hasicích přístrojů P-G6, které musí být vždy volně přístupné a nesmí být zatarasovány. Dále v prostoru schodiště je nainstalován nástěnný hydrant NOHA se stálou hadicí délky 30metrů.
  8. V případě požáru musí být okamžitě vypnut elektrický proud, a to ještě před započetím hasebních prací. Pro hašení se použijí instalované ruční hasicí přístroje a nástěnný hydrant.